การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผล แบบ Rubric score” วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การวัดและประเมินผล แบบ Rubric score”

 สำนักวิชาการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “การวัดและประเมินผล แบบ Rubric score” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 19-1003 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง รองศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

โดยมีคณาจารย์สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้ถึง 100 คน 

สำนักวิชาการ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี ที่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้และร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

ชมภาพบรรยากาศการอบรม ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1rxHM7KDUC9RlMX6axrhO84f9kpqUk4NU?usp=share_link