ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการ

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และภาคการศึกษา Pre-semester ปีการศึกษา 2567

มคอ.2 (OBE_TQF2 form)
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566