ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการ

คำสั่ง กำหนดการปฐมนิเทศและกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษา Pre-semester ปีการศึกษา 2566

มคอ.2 (OBE_TQF2 form)
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565