การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (สมรรถนะผู้เรียน)” ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (สมรรถนะผู้เรียน)”

สำนักวิชาการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (สมรรถนะผู้เรียน)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นวิทยากร

ประกอบด้วยการอบรม 2 วัน 

วันแรกมีการให้ความรู้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 และมีงานมอบหมาย เป็นการบ้านให้ผู้อบรมทดลองเขียนสมรรถนะรายวิชาที่รับผิดชอบ 

ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง 19-403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) 

อาจารย์ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ในเชิงสมรรถนะของผู้เรียน มีทั้งผู้นำเสนอและผู้เติมเต็มร่วมกับวิทยากรและผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

บรรยากาศเป็นไปแบบสนุกสนาน สำนักวิชาการหวังว่าคณาจารย์ที่ได้เรียนรู้จะได้นำไปปรับใช้ในการเขียน มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่ตั้งไว้แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพกันต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณวิทยากร และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติกันอย่างสนุกและเต็มไปด้วยบรรยากาศของชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่ะ

ชมภาพบรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติการอบรมในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1EqEdjgxjuJO4txLPFA8NenPJ5oxWePRV?usp=share_link