หลักสูตร

แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา สำหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ระบบ และกลไก การกำกับการพัฒนาหลักสูตร โดยสำนักวิชาการ

รายชื่อหลักสูตร

วิธีการเข้าดู มคอ.2 หลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องแล้ว

(คลิกลิงค์ http://202.28.55.154/checo/ ) ไปที่ หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง ค้นหา มหาวิทยาลัยสยาม

  1. เข้าหลักสูตร ระดับปริญาตรี  ระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก แล้วเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
  2. ไปส่วนที่ 3 ข้อ 1.10 เอกสารแนบ
  3. คลิกขวา มคอ2.pdf เลือกดาวน์โหลดDownload

เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญา พ.ศ. 2565

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558


เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ตารางกำหนดการดำเนินการตามกรอบTQF

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติTQF:HEd

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน อุดมศึกษา

มาตรการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ


แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้วย คลิก ดาวน์โหลด

ใบนำส่งหลักสูตร

แบบพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย แผ่นที่2

มคอ.2 แบบรายงานรายละเอียดของหลักสูตร(เล่มหลักสูตร)

ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ภาคผนวก ข หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูต

ภาคผนวก ง ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม

แบบรายงานนำส่ง สกอ.

แบบรายงาน มคอ.02 ระดับปริญญาตรี

แบบรายงาน มคอ.04 ระดับปริญญาโท

แบบรายงาน มคอ.06 ระดับปริญญาเอก

แบบนำเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าประชุม

    • บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
    • สาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตร

แบบรายงาน สมอ.08

แบบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา


ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร


การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

Authentic_Assessment lecture