การบรรยาย “เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตร”

การบรรยายเรื่อง  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตร” จัดโดยสำนักวิชาการ

โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร สป.อว.  และที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากร 

ทั้งนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและความยั่งยืน” 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร สนใจเข้าร่วมรับฟังครบทุกหลักสูตร   

เมื่อ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยสยาม 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

ชมภาพบรรยากาศการอบรม