การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

สำนักวิชาการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยด้านศึกษาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดย รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และทีมวิทยากร จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้จะอบรมกันในวันอาทิตย์ 2 สัปดาห์ก็ยังมีคณาจารย์สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้ถึง 50 คน
ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม
ผู้สนใจเตรียมตัวสมัครเข้าโครงการอบรมครั้งต่อไปนะคะ
Reflection จากผู้เข้าอบรมบอกว่าได้เรียนรู้ศาสตร์การสอน และเทคนิคการสอนออนไลน์เอาไปสอนให้นักศึกษาเรียนออนไลน์กันแบบสนุกได้ความรู้