ระดับปริญญาโท

วิธีการเข้าดู มคอ.2 หลักสูตรที่ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องแล้ว

(คลิกลิงค์ http://202.28.55.154/checo/ ) ไปที่ หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง ค้นหา มหาวิทยาลัยสยาม โท

  1. เข้าหลักสูตร ระดับปริญาตรี  ระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก แล้วเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
  2. ไปส่วนที่ 3 ข้อ 1.10 เอกสารแนบ
  3. คลิกขวา มคอ2.pdf เลือกดาวน์โหลดDownload