ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท