ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาเอก
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) ปริญญาเอก