ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี