เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

ประวัติความเป็นมา

งานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยยังเป็นวิทยาลัยเทคนิคสยาม โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร ๒ ชั้น ๑ (ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของธนาคารกรุงเทพ จำกัด)ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อสถาบันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสยาม จึงได้ย้ายสำนักงานมาตั้งที่บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ปี พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓ คือ นายอาวุธ กานต์โกศล

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๐ คือ อาจารย์เพ็ญทิพย์ ปรียาคณิตพงศ์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ -ปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ สำนักวิชาการจึงได้มีการรวบรวมงานด้านหลักสูตรและการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเข้ามาเป็นภาระงานของสำนักวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สำนักวิชาการได้รับมอบหมายดูแลงานด้านการพัฒนาและจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา “ทักษะการศึกษา (๑๐๐-๑๐๘)”เพื่อพัฒนาบุคลิก (Character) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยมีการเรียนการสอนแบบ Active Learninging และทำการสอนโดยทีมผู้สอน (Team Teaching) โดยคณาจารย์ จากคณะต่าง ๆ อาทิ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ดูแลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา อธิการบดีได้แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักวิชาการร่วมเป็นคณะทำงานด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานด้านการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน และผู้สอน เพื่อให้มีความเหมาะสมก่อนการลงทะเบียน และพิจารณาปิดกลุ่มเมื่อหมดระยะเวลาการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนงานด้านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการไปให้สำนักทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแทน ดังนั้น สำนักวิชาการ จึงได้ปรับปรุงปณิธาน และพันธกิจของสำนักวิชาการให้เป็นไปตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยปรับเปลี่ยนงานด้านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นงานด้านการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสยาม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ปญฺญา นรานํ รตฺนํ อันมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

ปณิธาน

มุ่งมั่นดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยามอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพทาง วิชาการของคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

๑. ประสานงานและกำกับติดตาม ระหว่างคณะวิชา สภามหาวิทยาลัย และสป.อว.    ด้านหลักสูตร ทั้งการเปิดดำเนินการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

๒. กำกับติดตามและดำเนินการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ประสานงานและดำเนินการด้านการพัฒนาด้านวิชาการของคณาจารย์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมดำเนินการกำกับติดตามการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๓ – มคอ. ๗)

๓. เพื่อประสานงานและดำเนินการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ อาทิ บริการจัดพิมพ์ข้อสอบ จัดทำและประสานงานการขอเรียนข้ามสถาบันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและต่างสถาบัน

นโยบายการบริหารงาน

สำนักวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ธีรพงษ์ อนันตรังสี รองประธานกรรมการ

๓. นางจันทร์เพ็ญ กิตติพงษ์พัฒนา กรรมการ

๔. นางสาวณิชาภัทร มูลชาติ กรรมการ

๕. นางสุธิตา สมพรชัย กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

๑. อาจารย์ธีรพงษ์   อนันตรังสี

๒. นางสุธิตา สมพรชัย