บุคลากรสำนักวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


อาจารย์ธีรพงษ์ อนันตรังสี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


นางสุธิตา สมพรชัย

นักวิชาการ


นางจันทร์เพ็ญ กิตติพงษ์พัฒนา

เจ้าหน้าที่


นายลิลิต วรวุฒิสุนทร

เจ้าหน้าที่


นางสาวณิชาภัทร มูลชาติ

เลขานุการสำนักวิชาการ