บุคลากรสำนักวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี    ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


อาจารย์ธีรพงษ์ อนันตรังสี                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


นางสุธิตา สมพรชัย                              นักวิชาการ


นางจันทร์เพ็ญ กิตติพงษ์พัฒนา          เจ้าหน้าที่


นางสาวณิชาภัทร มูลชาติ                    เลขานุการสำนักวิชาการ