คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2566

คำสั่ง กำหนดการปฐมนิเทศและกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษา Pre-semester ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง กำหนดการปฐมนิเทศและกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ pre-semester ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2565

คำสั่ง กำหนดการปฐมนิเทศและกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษา Pre-semester ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง กำหนดการปฐมนิเทศและกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ pre-semester ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2564

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์