การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2550 - 2561


การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2561 

แบบเสนอการกำหนดสาขาวิชาของตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ กกอ.

 

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอตำแหน่ง

1.เอกสารที่ผู้ขอต้องยื่น

2.แบบรับเรื่องการยื่นขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3.แบบประวัติส่วนตัว

3.1 ขอด้วยตนเอง

– แบบประวัติ ผศ.

– แบบประวัติ รศ.

– แบบประวัติ ศ.

3.2 ขอโดยผู้บังคับบัญชา

– แบบประวัติ ผศ.

– แบบประวัติ รศ.

– แบบประวัติ ศ.

4.แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

5.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

6.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ

 

ระเบียบการขอตำแหน่ง

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 5 (2556)

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 4(2552)

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2550) หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2550) นิยามผลงานทางวิชาการ

 

ข้อบังคับ

1.การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

2.การพิจารณาการเทียบตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

3.การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

แบบประเมิน

1.แบบประเมินงานวิจัย

2.แบบประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

3.1.แบบประเมินในลักษณะอื่น สิ่งประดิษฐ์

3.2.แบบประเมินในลักษณะอื่น บทความแปล

4.แบบประเมินตำรา

5.แบบประเมินหนังสือ

6.แบบประเมินบทความทางวิชาการ

7.แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

8.แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

9.แบบประเมินผลงานการสอนผศ.

 

อื่นๆ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ICT (กลุ่มที่ 1,2) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562