การจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2564 เอกสารการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2563 เอกสารการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2562

1.เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

1.เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

1. เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1

2. เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2

3. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2557

1. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ

2. เอกสารการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ การจัดการการฝึกอบรม/การประชุมวิชาการ