การจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2566 เอกสารการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2565 เอกสารการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2564 เอกสารการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2563 เอกสารการจัดการความรู้ (KM)

ปีการศึกษา 2562

1.เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

1.เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

1. เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1

2. เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2

3. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2557

1. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาการ

2. เอกสารการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ การจัดการการฝึกอบรม/การประชุมวิชาการ