Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu
Saturday, 16 July 2016 10:50

738605

Last Updated on Thursday, 27 April 2017 11:18
 
สำนักวิชาการ
Friday, 19 August 2016 12:10
   

    กิจกรรม/อบรม/สัมมนา   

 

IMG 7983R

โครงการการอบรม เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”

57

ครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ             ผลสัมฤทธิ์ประจำปี 2557

 

ข้อมูลหลักสูตร (รหัสหลักสูตร)

๐ รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาเอก

๐ รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาโท

๐ รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาตรี

 

แบบสอบถาม

Get-a-Quote แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักวิชาการ

 bird2bird1ประชาสัมพันธ์

 1.2

 

+ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำปีการศึกษา 2560new

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคปกติ

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำปีการศึกษา 2559 

  

2.2

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึษาที่ 2-2559 ระดับปริญญาตรี new

+  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2559 ระดับปริญญาตรี 

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปลายกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2559 ระดับปริญญาตรี 

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2559 ระดับปริญญาตรี 

+ ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ-ภาคค่ำ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

+ ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี new

 3.3

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพิ่มเติมnew

 4.4

+การประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ.2559

+การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559

+การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ.2560 new

 5.5

+ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ new

 6.6

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป new

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาเฉพาะ new

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบปลายภาค ทุกรายวิชา new

 7.7

+กำหนดส่ง มคอ.3/4 , มคอ.5/6 และ มคอ.7  ประจำปีการศึกษา 2558 

8.81

+ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

+ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น
 

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตวิทยาลัย

 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ AECaec2

20130316131841 copy

   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Last Updated on Thursday, 27 April 2017 11:19