รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี Print
Written by academic   
Monday, 25 April 2016 14:52

สรุปสถานะหลักสูตร

- บัญชีรายชื่อหลักสูตรของ ม.สยาม ที่ สกอ.พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ระดับปริญญาตรี

- รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอรับทราบจาก สกอ.)

 -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 -สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

 -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

-สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์

- สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

-สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

-สาขาวิชาการตลาด

-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชานิติศาสตร์

-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการโรงแรม

-สาขาวิชาการท่องเที่ยว        

-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการโฆษณา             (สมอ.08 ปรับปรุง curriculum mapping)

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์   (สมอ.08 ปรับปรุง curriculum mapping)

-สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  (สมอ.08 ปรับปรุง curriculum mapping)

-สาขาวิชาสื่อดิจิทัล                (สมอ.08 ปรับปรุง curriculum mapping)

-สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์   

- สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง    (สมอ.08 ปรับปรุง curriculum mapping)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการพยาบาล  

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

 - สาขาวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

- International  Business

- Service Industry Management

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาดนตรี

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

 

Last Updated on Friday, 16 August 2019 15:57