Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก Print E-mail
Thursday, 26 January 2012 14:54

สรุปสถานะหลักสูตร

- บัญชีรายชื่อหลักสูตร ม.สยาม ที่สกอ.ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ระดับปริญญาเอก

- รหัสหลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

   - สาขาการบริหารการศึกษา

   -สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

   -สาขาการจัดการ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

   -สาขาการตลาด

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

   -สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Last Updated on Thursday, 14 December 2017 14:32