Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu

เมนู

  

  


 
 

   catsd33


:: คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

- แต่งตั้งกกรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560

- แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดดำเนินการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

- แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558-2559เพิ่มเติม

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558-2559

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ปี 2556-2557

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ปี พ.ศ.2556-2557

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ปี พ.ศ.2556-2557

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ ปี 2554-2555

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสยาม ปี 2554-2555

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2554-2555

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา