ป.ตรี ปี60 ภาค3 มคอ.3,4 Print
Written by academic   
Wednesday, 30 May 2018 10:23

ภาคการศึกษาที่ 3 ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกกรมการพิมพ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการอุตสาหการ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี สมทบ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันตกและภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาษาจีน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ศูนย์ภาษา

หลักสูตรนานาชาติ

International Hotel

International Business

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

Last Updated on Tuesday, 21 August 2018 11:10