Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


ป.โท ปี60 ภาค 1,2,3 มคอ.3 และ มคอ.5 Print E-mail
Written by academic   
Wednesday, 06 September 2017 15:10

ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มคอ.5

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มคอ.5

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มคอ.5

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Last Updated on Wednesday, 26 September 2018 10:17