การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ Print

-ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2561 new

-แบบเสนอการกำหนดสาขาวิชาของตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ กกอ. new

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2561new

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ new

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอตำแหน่ง

1.เอกสารที่ผู้ขอต้องยื่น

2.แบบรับเรื่องการยื่นขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3.แบบประวัติส่วนตัว

3.1 ขอด้วยตนเอง

- แบบประวัติ ผศ.

- แบบประวัติ รศ.

- แบบประวัติ ศ.

3.2 ขอโดยผู้บังคับบัญชา

- แบบประวัติ ผศ.

- แบบประวัติ รศ.

- แบบประวัติ ศ.

4.แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

5.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

6.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 25618PBH1J8W

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม

รายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ

ระเบียบการขอตำแหน่ง

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 new

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 5 (2556)

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 4(2552)

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2550) หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2550) นิยามผลงานทางวิชาการ

ข้อบังคับ

1.การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

2.การพิจารณาการเทียบตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

3.การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบประเมิน

1.แบบประเมินงานวิจัย

2.แบบประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

3.1.แบบประเมินในลักษณะอื่น สิ่งประดิษฐ์

3.2.แบบประเมินในลักษณะอื่น บทความแปล

4.แบบประเมินตำรา

5.แบบประเมินหนังสือ

6.แบบประเมินบทความทางวิชาการ

7.แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

8.แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

9.แบบประเมินผลงานการสอนผศ.

อื่นๆ

-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

-แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

-ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

-วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ICT (กลุ่มที่ 1,2) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562