Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


โครงการสัมมนา หลักเกณฑ์ในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบ กกอ. พ.ศ.2560 Print E-mail
Written by academic   
Tuesday, 19 June 2018 13:09

anigif

สำนักวิชาการได้จัดโครงสัมนาเรื่อง
"หลักเกณฑ์ในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบ กกอ. พ.ศ.2560"

ในวันที่ 274 มิถุนายน 2561 ณ. ห้องสัมนาชั้น 5 อาคาร 12 
มีศาสตราจารย์เกียติคุณ ดร.ประชุม สุวัตถี 

และ ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นผู้บรรยาย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร พงษ์มณี เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ.2560

- เอกสารประกอบการบรรยายของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประชุม สุวัตถี

- เอกสารประกอบการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง

 

วิดีโอการบรรยาย 

 

 

Last Updated on Wednesday, 18 July 2018 14:29