Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


:: หลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

   book1                  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

book1

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

book2

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

book3

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ตารางกำหนดการดำเนินการตามกรอบ TQF 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF:HEd

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา new

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน     อุดมศึกษาnew                                                                             

มาตรการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศnew

                   

   แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร  

 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร

 รายชื่อหลักสูตร   


 สถานะภาพหลักสูตร

 ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาตรี

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์      ►  Authentic_Assessment lecture                                                                                                                                                                                        

 

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 10:27