Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


บุคคลากรสำนักวิชาการ
Written by academic   
Saturday, 25 February 2017 10:37

 

 

 1

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  พงษ์มณี

 2

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

อ.ธีรพงษ์ อนันตรังสี

 3  4  5

 งานพิจารณาตำแหน่ง

นางสาวกัญญารัตน์  บุตรพินธ์

งานหลักสูตรและ
งานประกันคุณภาพภายใน

นางสาวสุธิตา สมพรชัย

 เลขานุการสำนักวิชาการ

นางสาวณิชาภัทร มูลชาติ

 

6      7         

 งานสนับสนุนการเรียนการสอน

นางจันทร์เพ็ญ กิตติพงษ์พัฒนา

 งานสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวชัญญานุช   โพธิ์ชู

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 March 2017 16:17