Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


แนะนำสำนักวิชาการ

รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักวิชาการ

1.1  ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม

1.2  ที่ตั้ง  สำนักวิชาการ
   อาคาร 12 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น) บริเวณชั้น 1
   38  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
   โทรศัพท์   0-2457-0068   ต่อ 165, 5379
   โทรสาร    0-2868-6858
   
1.3 ประวัติความเป็นมา
งานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยยังเป็นวิทยาลัยเทคนิคสยาม โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1 (ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของธนาคารทหารไทย)
ต่อมาในปี พ.ศ.2529 เมื่อสถาบันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสยาม  จึงได้ย้ายสำนักงานมาตั้งที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 12 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น) จนถึงปัจจุบัน และได้แต่งตั้งนายอาวุธ  กานต์โกศล เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ในปี พ.ศ.2532 ถึง ปี พ.ศ.2533
ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง อาจารย์เพ็ญทิพย์  ปรียาคณิตพงศ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง อาจารย์สุภาพร  พงษ์มณี เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ จนถึงปัจจุบัน

1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา ปญฺญา  นรานํ   รตฺนํ   อันมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”
ปณิธาน สำนักวิชาการมุ่งมั่นดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยามอย่างเป็นระบบ
วิสัยทัศน์ สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการให้บริการด้วยความเสมอภาคอย่างเป็นระบบ
พันธกิจ สำนักวิชาการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การผลิต ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านตำแหน่งวิชาการอย่างเป็นระบบ                

1.5 วัตถุประสงค์

 1. จัดทำและประสานงานด้านการจัดตารางสอน ตารางสอบ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 2. พัฒนาและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์สภาวิชาชีพ (ที่เกี่ยวข้อง)
 3. จัดทำและประสานงานด้านการพัฒนาตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒
 4. บริการจัดพิมพ์และตรวจข้อสอบปรนัย และเอกสารทางวิชาการ
 5. จัดทำและประสานงานการขอเรียนข้ามสถาบันของทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย)

1.6 นโยบายการบริหารงาน

สำนักวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

1.7  นโยบายการประกันคุณภาพ

 สำนักวิชาการ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างต่อเนื่อง

1.8   คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร     พงษ์มณี                    ประธานกรรมการ
 • อาจารย์ธีรพงษ์                     อนันตรังสี                 กรรมการ
 • นางจันทร์เพ็ญ                     กิตติพงษ์พัฒนา         กรรมการ
 • นางสาวกัญญารัตน์               บุตรพินธ์                   กรรมการ
 • นางสุธิตา                            สมพรชัย                    กรรมการ
 • นางสาวชัญญานุช                โพธิ์ชู                        กรรมการ
 • นางสุธิตา                            สมพรชัย                   กรรมการและเลขานุการ
 • นางสาวณิชาภัทร                มูลชาติ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1.9 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 •  นางสุธิตา                         สมพรชัย