Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu

เมนู

  

  


 
 

   catsd33


โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2557 Print E-mail
Monday, 08 February 2016 11:03

 if

สำนักวิชาการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 ประจำปี 2557 แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘                                         เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 โดยมี                                                                     ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

► การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

► Authentic_Assessment lecture

Last Updated on Tuesday, 08 March 2016 09:21