การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน Print
Written by academic   
Monday, 29 May 2017 07:58

anigif

 สำนักวิชาการได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน” 
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคาร ๑๒ มีศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นผู้บรรยายและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช (สาขาวิชาวิชาการบริหารการศึกษา)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ (สาขาวิชาการพยาบาล) 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงษ์มณี (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) เป็นผู้ดำเนินรายการ

วิดีโอ โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน” 

Last Updated on Saturday, 10 June 2017 12:28