“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” Print
Written by Prarichat   
Monday, 01 February 2016 14:11

 

 27-1-59

 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับ อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตฯ โดยทางสำนักวิชาการ มีความประสงค์ให้คณาจารย์มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ทำการจัดโครงการการอบรม เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘" เชิญวิทยากรผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

ลิงค์วิดีโองานอบรม  https://youtu.be/wR6epHN-HX8

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

>> การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล (รศ.สรนิต  ศิลธรรม)

>> ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ใหม่บัณฑิตศึกษา

>> ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ใหม่ระดับปริญญาตรี

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 08 March 2016 09:25