ป.ตรี ปี60 ภาค1 มคอ.5,6 Print
Written by academic   
Tuesday, 16 January 2018 09:42

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์ภาษา

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร์

วิทยาลัยศิลปะการแสดง

คณะพยาบาลศาสตร์

 

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 10:31