มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 Print
Written by academic   
Saturday, 23 September 2017 10:48

มคอ.7 ปีการศึกษา 2559

1. หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

2. หลักสูตร พย.บ.

3.หลักสูตร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม

4. หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

5. หลักสูตร บธ.ด. การตลาด

6. หลักสูตร วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม

7. หลักสูตร บช.บ.

8. หลักสูตร น.บ.

9. หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร

10. หลักสูตร ปร.ด. ภาวะผู้นำ

11. หลักสูตร ศษ.ม.ภาวะผู้นำ

12. หลักสูตร นศ.บ. การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

13. หลักสูตร นศ.บ. การประชาสัมพันธ์

14. หลักสูตร นศ.บ. การโฆษณา

15. หลักสูตร นศ.บ. สื่ดิจิทัล

16. หลักสูตร นศ.บ. วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

17. หลักสูตร นศ.บ. การสื่อสารการแสดง

18. หลักสูตร นศ.ม.

19. หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

20. หลักสูตร บธ.บ.การเงินและการธนาคาร

21. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป

22. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

23. หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง)

24. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25. หลักสูตร อส.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง )

26. หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

27. หลักสูตร บธ.บ.การตลาด

28. หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

29. หลักสูตร น.ม.

30. หลักสูตร บธ.ม.

31. หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ

32. หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

33. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

34. หลักสูตร อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

35. หลักสูตร พ.บ.

36. หลักสูตร รป.ม.

37. หลักสูตร ศศ.ป.การโรงแรม

38. หลักสูตร ศศ.ป.การท่องเที่ยว

39. หลักสูตร วท.บ.แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

40. หลักสูตร ศป.บ.ดนตรี

41. หลักสูตร ศป.บ. ศิลปพการแสดง

42. หลักสูตร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

43. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมยานยนตร์

44. หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยียานยนตร์

45. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโ,ยีสารสนเทศ

46. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

Last Updated on Saturday, 23 September 2017 11:18