Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


ป.โท ภาค 1-60 มคอ.3,4และ5,6 Print E-mail
Written by academic   
Wednesday, 06 September 2017 15:10

ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3,4

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มคอ.5,6

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3,4

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มคอ.5,6

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560

มคอ.3,4

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มคอ.5,6

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการฑูต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Last Updated on Thursday, 12 October 2017 13:43