ป.ตรี ปี59 ภาค3 มคอ.5,6 Print
Written by academic   
Thursday, 31 August 2017 15:48

ปริญญาตรี  มคอ. 5,6 ภาคการศึกษาที่3 ปีการศึกษา2559

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์ภาษา

หลักสูตรนานาชาติ

International Hotel
International Business

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์

Last Updated on Friday, 08 June 2018 09:33