ป.ตรี ปี59 ภาค1 มคอ.3,4 Print
Written by academic   
Tuesday, 29 August 2017 10:53

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์ภาษา

หลักสูตรนานาชาติ

International Hotel
International Business

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

คณะแพทยศาสตร์

วิทยาลัยดนตรีและศิลปการแสดง

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาดนตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 09:37