คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2559 Print
Written by academic   
Wednesday, 25 January 2017 11:45

ผศ.อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์

ผศ.ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ

ผศ.ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล

ผศ.สุภาพร พงษ์มณี

ผศ.ดร.ดุษฎี สีวังคำ

ผศ.ดร.ทวีพฤธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง

ผศ.จิรนาถ บุญคง

ผศ.ดร.สมฤดี ชื่นกิติญานนท์

ผศ.ดร.อรวรรณ จิตรวาณิช

ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล

ผศ.พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง

Last Updated on Tuesday, 23 January 2018 11:41