คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ปี 2556 Print

     ผศ.วารุณี เพไร

     ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล

     ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์      

       ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย

     ผศ.(พิเศษ)ดร.อุทิศ สุภาพ

     รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช 

     ผศ.วันเพ็ญ วสุพงธ์พันธ์ 

     ผศ.ประกายรัตน์ สุวรรณ