คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ปี 2554 Print

     ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

     ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

     ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์

     ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น

     รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์