คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ปี 2553 Print

     ผศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร

     ผศ.พัชราณี อุตมวุฒิกำจร

     รศ.ดร.บงกช งามสม

     ผศ.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

     ผศ.ดร.จรัสดาว เรโนลด์

     ผศ.สุสารี ประคินกิจ