คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ปี 2552 Print

     ผศ.เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร

     ผศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

     ผศ.ดร.ฤทธี,ผศ.ดร.สิน,ผศ.วิศิษฐ์,ผศ.พรชัย

     ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข

     รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก