Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ Print E-mail

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2559                   

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ new   

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอตำแหน่ง

1.เอกสารที่ผู้ขอต้องยื่น

2.แบบรับเรื่องการยื่นขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3.แบบประวัติส่วนตัว 

     3.1 ขอด้วยตนเอง

           - แบบประวัติ ผศ.

           - แบบประวัติ รศ.

           - แบบประวัติ ศ.

     3.2 ขอโดยผู้บังคับบัญชา

           - แบบประวัติ ผศ.

           - แบบประวัติ รศ.

           - แบบประวัติ ศ.

4.แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

5.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

6.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๑

ปี ๒๕๕๐

    

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม

    รายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ

ระเบียบการขอตำแหน่ง

    ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 5 (2556)

     ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 4 (2552)

    ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2550) หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

     ระเบียบการขอตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2550) นิยามผลงานทางวิชาการ

ข้อบังคับ

   1.การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

   2.การพิจารณาการเทียบตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

    3.การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   

อื่นๆ

 *ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

   แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

   ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

   สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     - วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ICT (กลุ่มที่ 1,2) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562