คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา Print

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

-แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดดำเนินการหลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (นานาชาติ)

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง

-แต่งตั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา